Hoppa till sidans innehåll

Samlade protokoll 2013


TK protokoll 2013-12-01


Närvarande Skype: Jenny Persson, Magnus Österberg, Staffan Rolfsson, Fredrik Wik, Magnus Eriksson
Icke närvarande: Cecilia Granerot, Pål Hammar Rognöy

 

Beslut om Nordic Open 2014.
Det har inkommit tre anbud för att få arrangera Nordic Open 2014. TK diskuterade igenom alla bud och valde att lägga Sveriges röst på budet från Brett Janaway, Italien/Meduno. Cecilia Granerot gav sin röst via mail, Fredrik Wik avstod att rösta. Slutgiltigt beslut om tävlingen tas av NHPC.

 
Diskussion om frågor i skrivelse till TK:
En delvis anonym ”skrivelse” har inkommit till TK. Skrivelsen innehåller en mix av frågor ang några huvudsakliga principer, samt detaljer kring ekonomi etc. För att underlätta diskussionen har den delats upp  i enskilda punkter som vi kan analysera / besvara separat.

 

1. Landslaget ska vara en tydligare grupp, skild från swepool, med extra status och priviliegier.
a. Kanske en god idé. Skulle å ena sidan tillfredställa önskan på att känna sig utvald och speciell, men kanske också potentiellt skapa allienation och utanförskap. Behöver diskuteras mer, bredare. Ekonomiskt finns inte mycket resurser att dela upp på olika sätt. Problemet är idag att vi inte satsat nog mycket på bredden snarare.
SVAR: Kan & bör diskuteras vidare , syftet och formerna etc. men även nackdelar.
ACTION: Landslagsledare tar upp diskussion inom Swepool

2. Landslaget ska tas ut för två år 
a. Detta förslag skulle innebära att det är meningslöst för piloter att satsa på ranking förutom vartannat år.
Destruktivt för motivationen. WPRS är =0 efter 18 månader, halverad efter ca 12 månader.
Swepool-piloter kan då lägga ner tävlandet ett år lika gärna.
Ser man historiskt har det varit turbulent bland uttagningsbara piloter, och en tvåårsperiod skulle ha gett stora problem för TK att toppa laget. TK har också fått utstå mycket kritik tidigare för att ”cementera” landslagsgruppen och inte släppa in andra.  
SVAR: Orimligt

3. Landslaget ska tas ut minst 6 månader i förväg.
a. I 2011 års uppdatering av landslagsregelverket fastställdes att landslaget HELST ska tas ut med 5 månaders framförhållning, men MÅSTE vara uttaget allra senast 3 månader innan.  Spannet hänförs till säsongsberoendet då EM/VM går olika tider på säsongen. Ansågs då vara ett stort steg i rätt riktning.
Speciellt att det SKA meddelas 9 månader innan tävlingen om vilken ranking-dag uttagningen sker.
b. Det  kanske är bra att justera tiden för uttagning , om man mer i detalj kan ta hänsyn till hur detta kan ske i olika scenarios beroende på tid på året. Behöver analyseras i detalj för olika scenarion. (tex 4-6 månader, eller att det är olika regler för tidiga respektive sena cat 1 tävlingar.).
ACTION: TK ser över och föreslår uppdatering av  §4.1

4. Alla i landslaget ska inte kunna bytas ut samtidigt
a. Om man tänker sig detta som en regel, ter den sig väldigt märklig. TK ska ha maximal frihet att optimera landslaget. Landslaget är inte till för piloterna, det är piloterna som är till för landslaget.
SVAR: Orimligt

5. Ointresse och osportsligt uppträdande ska leda till uteslutning ur landslaget
a. Det gäller idag redan, och piloter uttagna i Swepool har godkänt reglerna. Formellt genom Flygsport:s ”code of conduct”. Uppförandekodex på svenska utarbetas via Flygsport.
SVAR: Besvarat

6. ”Minst vart annat år ska en "ny" pilot ha större möjlighet att bli invald i truppen.”
a. Landslaget ska toppas & det är TK:s & landslagsledarens uppgift. Dylika hänsyn tas regelmässigt av dessa. I nuvarande regler finns redan möjligheten att ta ut ett ”wildcard” som inte följer WPRS-uttagningen.
SVAR: Besvarat

7. ”Svenskar som är bosatta utomlands inte ska kunna bli uttagna till landslaget.”
a. Varför inte ?  Skulle motverka syftet med landslaget och begränsa möjligheterna att nå dess mål.
Skulle strida mot FSF tävlingsregler:
” Svensk medborgare äger rätt att representera Sverige vid internationella tävlingar.
Utländsk medborgare, permanent bosatt i Sverige, äger rätt att representera Sverige vid internationella tävlingar under vissa förutsättningar enligt FAI Sporting Code GS”
SVAR: Orimligt

8. ”Att betala tävlingsavgifter och liknande (för Swepool) är inte rättvist” (?), men ”Landslaget som förväntas mer eller mindre obligatoriskt deltaga kan få tex tävlingsavgift mm täckt”.
a. Rättvisa gällande hur medel fördelas är inte en faktor inom sport, kan således inte användas som argument.
Tävlingsavgifter som betalas är extremt ovanligt, men är ett praktiskt sätt att fördela tillgängliga medel under vissa förutsättningar. Exempel är Swepools träningsläger 2013, av rent bokföringstekniska skäl.
b. I ett scenario där landslaget är en ”specialgrupp” kan man alltid diskutera hur medel praktiskt fördelas.
SVAR: Är alltid under diskussion, se TK:s budget

9. ”Även tex "årets ungdom" kan få extra privilegier.”
a. 2013 hade vi priser för ”Årets Rookie”och ”Årets tjej”  inom tävling. Inom tävling är ”årets Rookie”  lättare att utse då även nya piloter inom tävling sällan är ungdomar. En ungdom kan dock bli årets rookie.
SVAR: Besvarat.  Tas upp av TK inför 2014 igen.

10. ”Resten av budgeten bör prioriteras på faktisk träning/utbildning. Första hjälpen, idrottspsykologi, SIV-kurs (med tävlingsutrustning) eller föredrag/guidning
a. Ovanstående är just det som Swepool budgeten används till under 2012/2013. Under 2014 är en SIV kurs för Swepool planerad. Känns som att förslagsställarna inte alls är insatta i vad som händer i TK & Swepool, och hur medel fördelas etc.
SVAR: Besvarad

11. ”landslagsresorna bör vi arbeta hårdare för att få in sponsorer till så att piloterna själva inte ska behöva "betala för att jobba".” 
a. Är en bra målsättning. Ny Swepool medlem Fredrik Ahl har sagt sig vilja ta tag i detta område, men vi ser gärna att förslagsställarna hjälper till!
SVAR: Bra

12. ”Kort och sammanfattningsvis: mer stabilitet, långsiktighet och ära att få vara med i landslaget.
Ekonomiskt fokus på fortbildning, nyrekrytering samt själva laget.
a. Underlätta ”Ära att få vara med i Landslaget” genom att definiera den gruppen tydligare bör diskuteras.

SVAR: se Punkt 1

 

 


Protokoll TK-möte 2013-10-03

Plats:SKYPE
Närvarande : Jenny Persson (ordf.), Magnus Österberg, Magnus Eriksson, Fredrik Wik, Staffan Rolfsson
Ej närvarande: Cecilia Granerot, Pål Hammar Rognöy

1.Swepool 2014
Godkänna ansökningar.

BESLUT: Samtliga godkändes = Swepool 2014 består av:
Anna Rydh
Finn Madsen
Fredrik Ahl
Håkan Lindqvist
Jenny Persson 
Magnus Eriksson
Magnus Österberg
Matts Eliasson
Lars Melin Falkenström
Rasmus Persson
Tobias Hinas
Tor Jansson

2.Nordic Open 2014 (info från Jenny)
Jenny informerade om att RFP för Nordic Open / Nordic Championship/ SM-2014 skickats ut till ett antal tävlingsledare (12st). I denna specifikation har kraven på tävlingen för första gången dokumenterats i sin helhet.  Svar ska vara inne 20-NOV. Slutligt beslut om vem som får arrangera tävlingen tar vi tillsammans med NHPC.

3.Elitbidraget individuellt fördelat eller gemensamt
Ska elitbidraget till Swepool vara individuellt år 2014 eller ska det delas ut som tidigare gemensamt till gruppen vid träningsläger? Önskemål finns att ha individuellt stöd till vissa piloter som inte kunnat vara med på träningsläger.
Diskussion: 
 +De som inte kan vara med på det gemensamma träningslägret får ändå del av pengarna. 
- Landslag & träning har bäst effekt i grupp.
- Få av medlemmarna i Swepool har  drivet att planera motsvarande.
- OM pengarna delas ut till var och en finns inget incitament att göra något gemensamt alls, dvs träningslägren kommer inte bli av. 
- Mentorskap kommer inte att fungera om vi inte har gemensamma träningar.
- Krav på att alla i Swepool ska vara med i SM, OCH beslut finns att träningslägret ska vara veckan innan på plats. Varför ska då folk inte kunna vara med?
Förslag:  De som inte kunnat vara med skulle kunna göra en ansökan om att få bidrag senare?
Invändning: Blir taktikdrivande, och ger samma effekt som utdelning.

BESLUT: Vi ska använda pengarna för gemensamma aktiviteter.

4.Förslag till ändring av Svenska Distansligan 2014.
Efter TKs förslag till VSK att alla som loggar i Loggboka ska vara med i SDL, kommer nu VSK med ett motbud (Appendix1)
Diskussion:
För att få distansligan rankinggrundande krävs:
1. SDL = Cat2. Kräver dispens från FAI då detta inte är en traditionell typ av tävling.  
2. Alla måste ha FAI licens
Ovanstående (om det ens går att få dispensen) gör att tröskeln blir ännu högre.
SDL ska ju vara som en enkel ingångstävling för alla som vill börja flyga distans. Varför ska den vara med i rankingen? Om man vill ha ranking ska man väl söka till swepool?
Högre anmälningsavgift och därmed prispengar är också bara intressant för de 4-5 som har chans att vinna.
BESLUT: TK vill behålla tävlingen som den fungerar idag. Jenny meddelar VSK.

5.Dispensansökan för comp2 från Anders Bogghed (saknar SIV kurs).

Generell dispens ges ej för en behörighet av TK. Dispens kan ges för enstaka tävlingar, i väntan på att comp2 behörighet ska uppfyllas, om piloten i fråga enbart saknar vissa moment och är bekant med flygområdet. Anders får återkomma med vilken tävling han vill flyga.
BESLUT: Anders uppmanas att göra klart sin SIV-kurs så snart som möjligt och få sin comp2 klar, samt se till att han uppfyller respektive tävlings kompetenskrav (tex IPPI-5).

6.Datum för landslagsuttagning
Swepoolpiloten Matts Eliasson vill att TK ska ändra datumet till landslagsuttagningen 2014 till 1 mars alt 1 april. Vi beslutade vid senaste mötet 1 maj, för att så många som möjligt skulle hinna tävla och få rankingpoäng.
BESLUT: Datum kvarstår. 
Motivering: Flertalet i Swepool är under WPRS 400 så det behövs motivation att flyga upp rankingen för att ens kunna vara uttagbar till EM. Tävlingar i april (Montegrappa) behöver kunna räknas med.

7.Godkännandet av Serial Cup som comp1.
BESLUT: Serial Cup 2014 Slovenien godkännes som comp1 tävling (enligt beslut per tidigare email).

8.Tävlingsansvarig i SSFFs styrelse 2014
Diskussion om nästa års val av TK ordf.

9.Landslagsledare 2014
Vi skulle behöva ha en annan person som landslagsledare, så att inte TK-ordf och landslagsledare är den samme. Förslag emottages.

10.Info från Sverige Cup
Årets sista SC i Åre gav en mycket bra uppgift, med fantastiskt flygväder. Tyvärr stannade många hemma pga negativ väderprognos. En hangaround körde PPC.
Total resultat från årets Sverige Cup kommer att publiceras på paragliding.se Prisutdelning sker vid SSFFs årsmöte.

11.Info PM
Pylonkursen ska hållas nu till helgen, spännande! 
Wiken kommer att gå kursen & Jenny kommer att besöka eventet. Rapport kommer. Vem är utsedd att skriva artikel till Hypoxia?

Wiken var nere på skördefest på Öland och berättade om PM-tävling, och fick kontakt med flera intresserade. 
PM reportaget som skickats till Hypoxia kom inte med i avsett nummer. Jenny kollar med Marko om när detta kommer med i tidningen.

12.Info Swepool träningsläger 2013
Hålles i Roldanillo Colombia i Januari (plats för VM 2015). 8st anmälda (6 Swepool + 2 prospects).
Kommer att vara hård träning med individuella prestationsmål  mm.

13.Övrigt
Pål & Jenny har varit på 2 dagar kurs i idrottpsykologi på Bosön. Betald av Flygsportsförbundet.

APPENDIX 1: Distansligan

Mail:
Hej Lasse!
Allt väl? Några tävlingar på G?
Tänkte höra med dig om de förslag som vi diskuterade under pilotmötet på SM. Någon föreslog att SSFF TK ska "köpa" administrationen av svenska distansligan av VSK. Ni får då 4000 kr (standardbidrag för svenska tävlingar) för att driva den vidare i samma form som idag, men i utbyte av att alla svenska piloter som loggar sin flyg på Loggboka är med i tävlingen.
Ni slipper då att hantera inbetalningarna och vi får in fler piloter i tävlingssvängen.
Det går förståss att diskutera olika upplägg och arrangemang. Vad tror du/ni om idén?
Mvh
Jenny Persson
SSFF TK-ordförande
Svar:
Hej Jenny
Vi har diskuterat detta på ett styrelsemöte och har kommit fram till annat upplägg.
Vi tror inte att det blir fler som börjar tävla genom den lösningen. Det krävs ändå ett intresse för att aktivt delta.
Vi kommer inför nästa säsong att dela ut prispengar till pallplatserna med 3000/2000/1000kr.
Vi diskuterar att höja avgiften något, vi får se.
Vad vi önskar är att få tävlingen rankinggrundande och höja statusen på den.
Vi är beredda att anpassa regelverket till FAI och även öka på kontrollfuntionerna för godkända flyg.
Detta tror vi skulle öka intresset för att börja tävla även i andra tävlingar.SDL är en lättillgänglig tävling som alltid genomförs och 
många fler piloter skulle bli rankade än idag.
Vad krävs för att få den rankinggrundad?
mvh
Lasse Ericsson

Ordf.VSK

 

Protokoll TK-möte 2013-08-12

Plats:
Hos Cissi , Tottvägen 67 Åre
Närvarande fysiskt: Jenny Persson (ordf.), Magnus Österberg, Cecilia Granerot, Pål Hammar Rognöy
Närvarande via SKYPE: Magnus Eriksson, Fredrik Wik, Staffan Rolfsson 
Adjungerande: Andreas Florén
1.      Ny PM representant- Fredrik Wik presenterade sig. 
2.      Staffan Rolfsson presenterade sig. 
3.      Rapport från XC:
 1. SM & NM avgjord: ok bra tävling med bra förhållanden.
 2. VM avgjord: Magnus E redogjorde. 5st poängheat.  OK tävling trots låg förväntan.
  Fusk diskuterades & kan ha förekommit. Svenska resultat inte superbra.
 3. Träningsläger Swepool: Kort rapport från läger innan SM, totalt 2 dagar med Tom Salamonsen. Mycket lyckat.
 4. Tre SC genomförda: Åre maj, Kittelfjäll juni, Hemsedal ogiltig. Ny SC i Åre 13-15 september
  BESLUT: 
  Marknadsföra parallell tävling till SC som klubbtävling med paralogg.se è Cissi & Staffan tar bollen
 5. Comp1 sanktionerade tävlingar – utöka med Serial Cup och Gin Wide Open? 
  BESLUT:
  Gin Wide open Ager (sep-14) godkännes som comp-1.
  Serial Cup Slovenien : Magnus Ö kollar med Håkan Lindquist & Falkenström om bedömning, beslut nästa möte.
 6. CECC- ny tävlingsklass 2015 och nya krav på selar 2014: Jenny informerade om kommande regler för CAT1 tävlingar.
 7. Nordic Meeting : Jenny informerade om kommande Nordic Meeting för Nordic Hang- and Paragliding Committé 
  - Sverige ska fixa Nordic Open 2014. Jenny planerar att skicka ut RFQ till internationella tävlingsledare 
  - Tips på bra tävlingsledare mottages!
  - Grundkrav på Nordic ska läggas i separat dokument.
  - Nästa möte och beslut om NO 2014 är i Reykjavik i november
4.      Rapport från ACRO:
 1. Inget ACRO-SM i år: Pål informerade. 
  - För få domare , samt andra omständigheter gjorde att man tvingades ställa in.
  - Pål går in och hjälper till för att få till SM 2014
  - Pga få tävlingar blir Sverige lägre rankad än väntat på världsranking
 2. Träningsläger ACRO: Pål informerade.
  - Mycket lyckat. Nya övningar inlärda som gav bra resultat på Norges Cup Selbu. Pål vann och Emil kom tvåa.-
 3. 2015 blir det VM i Acro (troligen Annecy):
  - 2014 kan behövas läggas på tävlingar så att rankingen höjs (troligen, besked efter nyår). 3-4 platser från Sverige.
 4. Pål rapporterar att det i Österrike inte är tillåtet att flyga med svensk licens:
  Action: Kolla med Falkenström om han kan lägga ut info på SSFF web.
5.      Rapport från PM:
 1. PM British Open: Fredrik informerade
  - Reportage i Hypoxia kommer.
  - En annan teknisk artikel om grenarna planeras av Fredrik
  - Risker i de låga grenarna diskuterades, pylon slow/fast etc.
 2. PM tävling 
  - Uppgift för TK: Bestämma tävlingsformat för svenska PM tävlingar
  - Action: Fredrik försöker att få ihop en grupp kring PM tävlingar (via forum),
  som tar fram formatet, samt realiserar en tävling.
 3.  Pylonkurs
  - Jenny har mailat Anders Eriksson om status på pylonkursen, men ej fått svar i skrivande stund. 
6.      Resultat / budget
- Gicks igenom
- En kostnadspost från 2012 har kommit in i det rapporterade resultatet pga brister i bokföringen från 2012. Denna bör ej belasta 2013 års TK budgetutfall.
- En okänd utbetalning till Göteborgspokalen ska inte gå på 2013 TK.
- Behövs konkreta planer på träningsläger för Swepool, som ännu inte utnyttjat sitt elitbidrag från FSF.: 
Action: Magnus E mailar till Swepool för att få in synpunkter
 
 7.      Swepoolansökan, tidpunkt
Ny ansökan för 2014 före 20-september: Action: Jenny
Hang arounds till Swepool?
- BESLUT: Ja,Swepool bjuder in ”hangarounds” till sina träningsläger. OBS: ska vara termikerfarna. Ska anmäla sig i förväg till gruppen.
 8.      Landslagsuttagning 2014, tidpunkt?
- EM2014 =02-augusti i Serbien.  01-maj till 01-mars ranking är uttagningsdatum meddelas senast 02-november, enligt svenska regler.
- BESLUT: Ranking 01-maj gäller, uttagning sker på den. Kungörelse av datum görs senast 1-sep.

9.      Diskussion om förslagen från pilotmötet under SM
a)      Arrangera fler klubbtävlingar:
- Cissi slår ett slag för att marknadsföra ”handledning för klubbtävlingar”, samt skriva något i Hypoxia kring klubbtävlingar. Nästa deadline 19-september.
- Staffan försöker dra ihop ”hangarounds” till PPC samtidigt som SC-Åre september.
b)      Distansligan betalas av TK så kan alla svenska piloter vara med
- Jenny: Förhandla med med VSK om möjligt och villkoren för detta.
c)      Fler comp1-kurser
- Vi kan se till att Swepool-medlemmar uppmuntras till att bli tävlingstränare
- Action: Jenny, mailar tävlingstränarna om inrapportering & när årets kurser är utlysta.
- Kan vi kräva kurser av tävlingstränare inför SC (bidragsgrundande)?
d)      SIV kurs för swepool
- Tar med det i planeringen. Planeras i juni 2014
e)      Förändrat antal deltagare i lag-SM?
- Beslut: Lämna det som det är idag. Magnus E reserverar sig mot beslutet.
f)       Arrangera distansläger för icke-elitpiloter
- Vem som helst kan ju arrangera detta, varför TK?
- Kan man ge motiverande belöning till den som anordnar?
- Förslag: Se till att infokommittén samlar ihop lista på resor under året medrekommenderade arrangörer (instruktörer). Jenny mailar Falkenström
 
10.  Swepools hemsida swepool.org:
-          Ska vi göra om swepoolsidan till en landslagssida ?
-          Japp, vi jobbar på det. Namnförslag: ”Paragliding Team Sweden” Jenny jobbar vidare.


Pilotmöte SM / Nordic Open 2013

Förslag till TK:

·         Arrangera fler klubbtävlingar
·         SSFF / TK köper distansligan och alla som loggar på flightlog är automatiskt med
·         Fler comp kurser
·         Swepool bjuder in hang-arounds mer aktivt till träningsläger
·         Swepool ska lägga sina pengar på SIV-kurs
·         Förändrat antal deltagare i ett lag i lag-SM. Ex 2 st? (idag tre stycken)
·         Arrangerar ett distansläger för icke-elit piloter. Med tex internationell skola/pilot.

Protokoll TK möte Åre 10/5 2013

Närvarande: Pål Hammar Rognöy, Magnus Eriksson, Magnus Österberg, Jenny Persson
PM tävling- möjligheter och hinder för pylonkurs
TK ser enbart fördelar med Anders Erikssons förslag på kurs i pylonflygning. TK kan sponsra kursen med 9000 kr samt 4000 kr för tävlingsbidrag till ett ev riksmästerskap. Resterande kostnader får täckas av deltagaravgifter. För ett riksmästerskap krävs också att Anders Eriksson & CO sätter upp ett regelverk som annonseras och godkänds innan riksmästerskapet.
PM representant:
Pelle Linnstrand har lämnat TK. Andra möjliga namn är Fredrik Wik eller Peter Backman. Jenny kontaktar dem för att höra om intresse.
ACRO träningsläger
Svenska elitgruppen i ACRO åker på träningsresa till Gerlitzen (Österrike) 10-17 juni. Detta är en öppen resa, vilket betyder att också andra svenska akropiloter är välkomna att träna med dem för att bli bättre piloter. Vi har vald Gerlitzen för att det finns andra akropiloter där, och bra träningshöjd över vattnet. ACRO teamet får bidrag av Flygsport, övriga intresserade betalar resan själv.
Övriga aktiviteter i år blir Norges Cup och Nordic Championship ACRO Åre
Termikprognosen:
SSFF styrelse beslutade att TK ska stå för kostnaderna för termikprognosen. 8000 kr
Budgeten:
Kostnaden för Swepools träningsläger 2012 kom Jenny till handa i slutet av april, vilket innebär att det belastar TKs budget med + 30.000kr år 2013. Dock har elitbidraget (som skulle finansierat träningslägret) kommit SSFF tillhanda under 2012, vilket innebär att TK gick ”plus” denna summa 2012.
LandslagetXC
XC landslaget togs ut per rankingen 1 april: Magnus Eriksson, Tor Jansson & Håkan Lindqvist. Urvalet av vilka som får representera Sverige i VM i Bulgarien görs 14 maj.
Marknadsföring av TK 
Alla i TK, landslagen och elitgrupperna får hjälpas åt att ge en rättvisande bild av Sveriges tävlingsverksamhet.
Sverige Cup
Samarrangering med Norges Cup i Hemsedal 2-4 augusti. Magnus E kollar & gör ansökan.
SC i Åre början av september – Magnus Ö kollar & gör ansökan.
Regelverk SM
Magnus Ö uppdaterar SM-reglerna för bla skärmklasser, skickar till TK för beslut.
Regelverk PM
Jenny kollar RFs regelverk om riksmästerskap och FAIs regler för PM.

 


Protokoll TK möte 31/3 2013 Åre

Närvarande: Jenny Persson, Magnus Österberg, Cecilia Graneroth, Pål Hammar Rognöy
Adjungerande: Mikael Kjellman, Pernilla Hammar, Andreas Florén
Icke närvarande: Magnus Eriksson, Pelle Linnstrand, (Staffan Rolfsson)
ACRO verksamhetsplan
Planering av träningsläger i Organya eller annan ort i alperna.
ACRO teamet åker på Norges Cup i Trondheim och i Voss I sommar.
SM / Nordic Championship halls I  Åre den 1-4 augusti. Stöds av SSFF med ett SC-bidrag.
PM verksamhetsplan
Riksmästerskap pylonflygning?
Studiebesök Estland?
Pengar budgeterat.
XC verksamhetsplan
Sverige Cup godkända för Åre 9 maj – 12 maj och Kittelfjäll 27 juni-30 juni.
Träningsläger för Swepool från och med 5 juni (4 dagar) i Vågå.
Säkerhetskurs för landslaget?
VM i Bulgarien, Landslag 2013: Magnus Eriksson, Matts Eliasson, Tobias Hinas. Reserver: Tor Jansson & Håkan Lindquist.
Instiftar 2013 ”Årets rookie” & ”årets tjej”: Priset blir en anmälningsavgift till nästa SM
Bonuspris på 2500 kr för den som slår ett svenskt rekord (budget för två rekord under 2013) max ett rekord per person.
Nya satsningar
Cissi och Staffan tittar vidare på alternativ till tävlingar i samband SC. Tex pricklandningstävlingar.
Förslag på att om en SC-arrangör dessutom arrar en pricklandningstävling eller nybörjarvänlig tävling får de extra bidrag till SC.
Förslag: Om en arrangör/klubb gör en klubbtävling och ser till att få artikel i Hypoxia ( + lokaltidning) får de bonusbidrag.
Budget
Budgeten fördelas enligt excelarket, bifogas.
Ansvarsområden:
Landslag & Swepool                  Jenny
ACRO                                              Pål
PM                                                   Pelle 
Nybörjartävling                           Staffan / Cissi
Sverige Cup                                  Magnus Ö / Cissi
Träningsläger                               Magnus E
Nästa möte: Vid SC i Åre 9-12 maj
Uppdaterad: 12 FEB 2017 20:40 Skribent: Ulf Mårtensson

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.