Hoppa till sidans innehåll
Foto: Marko Wramén Styrelsemöte maj

Styrelsehelg på Österlen

15 MAJ 2012 21:44
Styrelsen hade inkvarterat sig på en liten bondgård i Peppinge som nu är Bed & Breakfast och som ligger bara tio minuter bort med bil från Hammars backar. Det blev dock ingen flygning för de flesta i styrelsen när Pär Jönsson, Ori Levin, Anna Hadders, HP Fallesen, Sune Cullberg, Ola Gustafson, Pelle Linnstrand och Marko Wramén träffades på SSFFs arbetshelg 12-13 maj på Österlen.
  • Skapad: 15 MAJ 2012 21:44

Helgen delades upp genom att först ha förberedande diskussioner i de aktuella ärendena för att sedan avslutas med ett styrelsemöte.

Först berättade HP lite om den remiss om bland annat nya avgifter som Transportstyrelsen har sänt ut. 95 procent av remissen handlar om TS utfärdande av certifikat och en del andra förändringar som inte berör förbundets medlemmar. Det gör dock paragraf 14 som reglerar avgifter för kommersiell PM-flygning. Där vill arbetsgruppen att man omformulerar texten och tar bort ”kommersiell” i skrivningen. Troligen är det de kommersiella fototillstånden som åsyftas. I så fall är det bättre att paragrafen specificerar att det är ”avgift för flygfoto i kommersiellt syfte” som avses.

 

Arbetsrutiner för hantering av instruktörsaspiranter

Styrelsen vill också se över rutinerna kring utbildningen av instruktörer som bland annat innebär att ett dokument tas fram som ger en tydligare arbetsbeskrivning med checklistor. Man vill även lägga till ett psykologitest för att ytterligare säkerställa lämpligheten hos de som vill bli instruktörer.

 

Rutiner för uppdateringar av FoD.

FoD kompletteras 1 januari och 1 juli varje år. Men frågan är hur bestämmelser som inte hunnit in i FoD men som ändå gäller ska hanteras? En av lösningarna kan vara att ha en särskild avdelning på hemsidan där det ska vara lätt att hitta de senaste ändringarna i FoD. Frågan utreds vidare.

 

Riksinstruktörproblematik

Tomas Pettersson är vald till RI men har avstått och därför försöker styrelsen att hitta en lösning på problemet eftersom Ori Levin som hade den posten tidigare inte kan vara RI samtidigt som han är USK-ordförande. Ori har mailat ut till samtliga instruktörer om förslag till ny RI, men har ännu inte fått något svar. USK har haft möte om detta och bestämt att avvakta tills input kommit från instruktörerna. 

Riksinstruktören är i princip instruktörernas ombud och är adjungerad i styrelsen vid vissa ärenden. RI väljs av styrelsen efter inrådan från instruktörsseminariet. Det finns förslag till ny riksinstruktör som styrelsen kommer att kontakta och tackar denne person ja blir han vald till ny RI.

 

Registreringsavgift för klubbar till RF

Om inte klubbarna är registrerade i Riksidrottsförbundet har de ingen rösträtt i Flygsportförbundet. De senaste två-tre åren har SSFF betalat klubbarnas avgifter, men inte sista året. Det visade sig att nästan inga klubbar har gjort det, vilket innebar att många klubbar inte hade rösträtt på Flygsportförbundets möten. Bara 35% av medlemmarna var representerade med rösträtt sist.

Frågan är om SSFF återigen ska betala in avgiften centralt eftersom det är så svagt intresse från klubbarna? Om SSFF betalar centralt försvagas länken mellan Flygsport/RF och klubbarna och en del klubbar har varit nära att avregistreras från Flygsport och RF.

SSFF måste därför hjälpa till att informera klubbarna så de förstår hur viktig den här frågan är - för är inte klubben registrerad hos RF kan medlemmarna, formellt sett, inte tävla eller få medaljer. Styrelsen vill därför att klubbarna själva ska registrera sig och betala in avgiften till RF samt lämna in verksamhetsrapport. SSFF måste dock hjälpa till med att informera klubbarna om detta.

 

SISU-bidrag

Det finns en hel del pengar att hämta för både förbund och klubbar genom att redovisa sk SISU-timmar som visar på i vilken omfattning som det bedrivs organiserad verksamhet. Styrelsen ska försöka se till så att i alla fall de större klubbarna kan få besök av en SISU-utbildare så att skärmflygarna inte går miste om dessa pengar.

 

Annonspolicy Hypoxia

SSFF har som policy att företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid affärstvist inte heller får annonsera i Hypoxia eller på förbundets hemsida. För närvarande är det en aktör som har valt att inte följa ARNs beslut och som därför inte får annonsera. Styrelsen anser att förbundet inte har något ansvar för att den tvisten ska lösas, men när enskilda ärenden drar ut på tiden uppstår frågan hur länge förbundets annonseringspolicy ska gälla. Styrelsen är inte helt enig i den frågan varför den kommer att utredas vidare.

 

Nya licenssystemet

Fortsatta diskussioner och justeringar gjordes av det förslag till licenssystem som arbetades fram under arbetsveckan i Spanien under förra året och som sedan presenterades på Instruktörsseminariet.

Målet med nya licenssystemet kvarstår och avsikten är att det skall möjliggöra en karriär inom respektive spår: Berg, Hang, Vinsch och Motor. Detta innebär att man inte skall behöva ha samtliga behörigheter för att bli P2. Vidare är målsättningen att försöka reducera antalet nödvändiga kurser och istället lägga fokus på erfarenhet.

Under styrelsens senaste revision diskuterades bland annat att examen för P1 och P2 bör byggas på intygande av erfarenhet, istället för att som idag genom examination för instruktör.

Termik/ XC-kurs är tänkt att ligga efter P1-examen och ger då även möjligheten att föra in begreppet "enkel distansflygning" där P1 med genomgången termik/XC-kurs alltså får flyga enklare distanser. 

Eftersom P1/P2 i nuvarande förslag erhålls utan formell examen från instruktör, bör skolorna förses med verktyg för att redan under studentutbildningen kunna stå emot pressen att godkänna olämpliga elever.

Efter dessa diskussioner och genomgångar höll styrelsen ett ordinarie styrelsemöte.

 

Styrelsemötet

På styrelsemötet, som hölls den 13 maj, utsågs Anna Hadders och HP Fallesen till att utvärdera och revidera dokumenten som finns för styrelsens arbetssätt.

När det gäller val av ny riksinstruktör så kommer styrelsen att kontakta en lämplig kandidat och tackar den ja beslutade styrelsen att den personen blir ny RI.

 

USK

I nuvarande USK-grupp sitter Ori Levin, Ola Gustafson, Håkan Polanik, Pelle Linnstrand, Tomas Peterson och Lasse Larsson. I USK ingår även Motorkommittén. 

När det gäller förbundets policy angående annonsering i Hypoxia, så beslutade styrelsen att policyn behålls, men att den tidsbegränsas till 3 år efter att ARNs beslut publicerats.

När det gäller licenssystemet så beslutade styrelsen att det reviderade förslaget ska gå ut på remiss till instruktörer och klubbar. Målsättningen är att det nya licenssystemet ska införas from 1 januari 2013. 

Styrelsen beslutade även att anta de nya administrativa rutinerna vid instruktörsutbildning som tagits fram under arbetshelgen.

 

Nya regler för paramotorskärmar

Enligt FoD får PM1 inte flyga skärmar som enbart är DULV-klassade. En del skärmar är bara klassade i PM-viktspannet via DULV medan de är EN-klassade inom friflygsvikt. Om tillverkarna hoppar över DULV-klassningen hade de alltså varit tillåtna enligt nuvarande regler. Det gör att piloter tvingas söka dispens för att få flyga vissa skärmar. Därför ska reglerna anpassas efter verkligheten, vilket gör att nuvarande dispensansökan därmed blir överflödig.

Tre PM-piloter har även ansökt om att få tävla internationellt och vill därför skaffa FAI-licens via kansliet. Då samtliga är erfarna PM2 kommer det att beviljas. Det föranleder samtidigt att arbetet med att ta fram en tävlingslicens för PM bör påbörjas så snart som möjligt.

 

European Hang- and Paragliding Union

ESTC (European Safety and Training Committee), som driver internationellt samarbete kring säkerhetsfrågor i EHPU, har snart ett möte i Salzburg. Styrelsen väljer dock att inte skicka någon representant utan framför istället våra synpunkter via Norges delegat. Det pågår ett arbete inom ESTC att utveckla kod för webbaserad olycksrapportering som även vi i Sverige kommer att få använda. Det blir då en gemensam standard för statistik och ger ökade möjligheter att följa upp olyckstrender i Europa.

 

Registreringsavgiften till Flygsportförbundet

När det gäller klubbarnas registreringsavgift hos RF och Flygsport så beslutade styrelsen att det ska skötas av klubbarna. Varje klubb måste även registrera sig på IdrottOnline samt skicka in årsberättelse.

Kansliet kommer att göra ett utskick till klubbarna med information om detta och uppdaterar samtidigt kontaktlistorna till klubbarna.

 

Angående förnyande av instruktörsbehörighet

En instruktör som inte fått sin behörighet förnyad under de senaste åren har ansökt att åter få bli verksam som instruktör. Styrelsen har därför ställt sig frågan om hur ärendet ska hanteras i ett längre perspektiv.

Styrelsen beslutade sig för att en grupp ur USK ska träffa instruktören för att diskutera hur en eventuell lösning skulle kunna se ut. Gruppen ska sedan återkomma med en rekommendation till styrelsen om hur ärendet bör behandlas.

 

Tjejträffar

CPS vill anordna en tjejträff i sommar mellan 19-22 juli och ansöker om pengar till lokal, föredragshållare mm. Ansökan handlar om ett bidrag på cirka 5000 kronor.

Styrelsen är positiv, men tar beslut via mail när CPS presenterat en budget. Förutsättningen är  att CPS bidrar med lika mycket pengar till tjejträffen.

Även Tobias Hinas har ansökt om medel för att anordna en tjejtävling, vilket styrelsen ställer sig positiv till så länge bidraget ryms inom Tävlingskommitténs budget.

 

Åre ungdomsutbildning

Åreklubben har en budget på cirka 50 000 kr för att utbilda 10-15 skolungdomar i skärmflygning. Klubben satsar 30 000kr och ansöker nu om bidrag på resterande 20.000kr från SSFF. Hittills har 19 av totalt ett fyrtiotal elever utbildats. Styrelsen beslutade att stötta ungdomssatsningen med 1000 kronor per person för upp till max 15 personer.

 

Klubbfaddrar

För att öka kontakten och samarbetet mellan förbundet och klubbarna har nu styrelsens medlemmar även blivit klubbfaddrar. Så här ser klubbfördelningen för faddrarna ut:

 

Anna: Småland, Gotland, Frisksportarna

Marko:CPS

Ori: Cirrus

Ola: Fenix, Dalmåsarna

Pär: Åre,

Sune: VSK och SFG, Club 2000

Pelle: Boden, Örebro, Fjällflygarna, Piteå

Håkan: Njord, Solskärmarna, Norrsken

Lars: Vadstena, Norrköping, Glidflygarna

 

Kansliärenden

När det gäller en del administrativa åtgärder så går utvecklingen långsammare än planerat. Appen och websidan för olycksrapportering bordläggs i nuläget. Även tanken om att administrera licensförnyelsen direkt via kansliet har inte riktigt mognat än utan behöver jobbas med lite till.

Däremot kommer Take off-kitet att kunna köpas både via nätet och kansliet och man ska kunna betala det med både kort och via internetbank. Priset höjs till 1250 kronor, men då är utbildningsboken inkluderad i priset.

 

Mötet avslutades med att bestämma att kommande arbetsvecka och tillika styrelsemöte planeras att hållas i Slovenien i början av september.

Skribent: Text: Lars M Falkenström Foto: Marko Wramén

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.