Hoppa till sidans innehåll

Referat från årsmötet

17 MAR 2011 22:43
Styrelsens ordförande Pär Jönsson hälsade ett trettiotal piloterna välkomna till årsmötet och först genomfördes ett upprop och fullmaktsgranskning. Ett antal klubbar var inte representerade och när röstlängden fastställdes visades det sig att 29 av de totalt 54 rösterna som klubbarna har var närvarande på årsmötet.
  • Skapad: 17 MAR 2011 22:43

Röstlängden

Några av klubbarna har inte fullgjort sina åtaganden enligt §8.8, bland annat när det gäller rapportering till Flygsportförbundet. Men årsmötet utnyttjade möjligheten att åsidosätta den paragrafen och beslutade därmed att godkänna röstlängden.

Sedan följde lite formalia och det konstaterades med en kort genomgång att samtliga årsmöteshandlingar hade skickats ut i enligt stadgarna och att årsmötet därmed var behörigen utlyst.

Pär Jönsson valdes till mötesordförande, Hans-Peter Fallesen utsågs till sekreterare och Björn Hårdstedt blev justeringsperson tillsammans med Tomas Peterson.

 

Prisutdelning

I det läget ajournerades mötet för prisutdelning då flera tillresta representanter ville hinna med prisutdelningen i ett tidigt skede för att inte missa sina tåg hem.

Först ut var prisutdelningen i Svenska distansligan och Lars Ericsson från VSK delades ut blanka bucklor där Åke Kindblad fick den största, följt av Magnus Österberg på andra plats och prisutdelaren själv på tredje plats.

Därefter delade TK Emanuel Brodin ut guldpokalen i Sverige Cup till Ulf Nylander, tvåa blev Magnus Eriksson och bronspokalen gick till Fredrik Lindholm.

Även årets nykomling inom XC, Ullrik Eriksson, fick pris liksom Emil Selin i akro.

 

Diskussioner

Därefter återupptogs mötet med genomgång av förvaltning- och verksamhetsberättelsen. I de diskussioner som uppstod framkom att förbundet borde följa upp de piloter som inte fullföljer sin utbildning. Förra året var det 147 personer som inte blev klara. Dels beror det på att många av de som går kurs ser det mer som en äventyrsvecka än en utbildning. Dessutom har tidigare förfrågningar gjort gällande att de flesta som inte fortsatt sin kurs har varit nöjda med det.

Det nya kansliet verkar fungera bra och klubbarna hade inga synpunkter i motsatt riktning. Även när det gäller Hypoxia verkar de flesta vara rörande eniga om att tidningen håller mycket hög kvalitet – även i jämförelse med betydligt större förbunds alster.

 

Försäkringarna

Cirrus påpekade att förbundet behöver informera mer om försäkringarna – inte minst när det gäller försäkringsåret. Vissa klubbar kan felaktigt ha betalat in dubbla avgifter. Styrelsen ska undersöka det tillsammans med berörda klubbar och eventuellt blir det fråga om återbetalningar av överskjutande belopp. Dessutom bör det informeras mera utförligt om försäkringarna på hemsidan.

Backglidningsinstruktörer har ju varit på gång men USK har helt enkelt inte hunnit med. Nu vill Cirrus att förslaget ska ut på remiss till klubbarna.

Det kom även ett förslag på att kolla upp tendenser i särskilt olycksdrabbade klubbar för att kunna med positiv förändring för att öka säkerheten. Även anonymiserad olycksrapportering på nätet diskuterades.

 

SSFFs forum

När det gäller SSFFs forum så konstaterades att det har genomdrivits efter begäran från förra årsmötet och även om det bara är 130 som är registrerade finns det nu en möjlighet att förbättra kommunikationen mellan förbundet och dess medlemmar. Samtidigt framkom en önskan om att styrelsen bör informera klubbarna om att forumet finns så att fler hittar dit.

En undran om vad den fördubblade tävlingsbudgeten skulle gå till gjorde att Emanuel Brodin berättade lite om den elitsatsning från RI som finns och att det är främst de pengarna som gör att budgeten fördubblats. För närvarande finns det 63 piloter med comp2-licens.

Därefter föredrogs revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet med acklamation.

 

Propositionen

Styrelsen fick sedan förklara den stadgeändring som föreslogs i den enda propositionen. Efter intensiv diskussion då bland annat Örebroklubben i egenskap av Henric Höggren oroades av att PM skulle bli eftersatt om styrelsen själv skulle välja sina positioner lämnade Fenix in ett alternativ yrkande som innebar att valberedningen utser presidium, USK, MK/PM, TK och 2-5 ledamöter, vilket bifölls av årsmötet.

 

Motionerna

När det gäller motionernas å var Cirrus först ut med att arvoden inte skulle betalas ut om inte styrelseprotokollen inte presenterades inom rimlig tid. Motionen avslogs. Årsmötet beslutade att styrelsen hädanefter ska presentera protokollen snarast efter varje möte. Punkt.

Motionerna om PM och PM Student bifölls liksom motionen om att försäkringarna ska granskas. Däremot avslogs motionen om Take Off-kitet liksom bildandet av särskild PM-kommitté inom styrelsen genom en votering som slutade med siffrorna 15-6.

Vidare avslogs motionen om att styrelsen inte ska få åka på ”mutresa”. Årsmötet var överens om att arbetsresan är mycket viktig för att styrelsen ska  kunna jobba effektivt och att nya ledamöter snabbt ska kunna bekanta sig med styrelses medlemmar och dess uppdrag.

Därefter fastställdes budgeten för 2011 samt förbundsavgiften som förblir oförändrad.

 

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete föredrogs av Björn Hårdstedt. Han betonade att  fokus har legat på att hitta kompletterande kompetenser där tex Anna Hadders kan backa upp ordförande och där Marko Wramén kan bli till hjälp för Lars. Även PM var prioriterat av valberedningen.. Årsmötet beslöt därför att välja följande personer att sitta i styrelsen:

 

Ordförande: Pär Jönsson (omval)

V ordf/kassör: Sune Cullberg (omval)

Sekr: Lars M Falkenström (omval)

USK: Ola Gustafson (nyval)

MK Pelle Linnstrand (omval)

TK Marko Wramén (nyval)

Johan Eriksson (nyval)

Anna Hadders (nyval)

Håkan Polanik (omval)

Revisorer: Kleeberg (omval), med suppleant Hans Eklund

Flygsportsförbundet reprensentanter: Pär Jönsson och Sune Cullberg

 

Valberedning 2012

Valberedning till årsmötet 2012 blev Småland, Åre och Örebro som är sammankallande.

 

Övrigt

Under punkten övriga frågor hade ingen något att tillägga utan årsmötet avslutades.

Då ett flertal mötesdeltagare inte kunde närvara hela tiden utan måste lämna mötet för att hinna med tåget, kommer styrelsen att tidigarelägga årsmötet nästa år.

Skribent: Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.