Hoppa till sidans innehåll
Foto: Lars M Falkenström

Positivt instruktörsseminarium

02 DEC 2011 11:42
Ordförande Pär Jönsson hälsade deltagarna välkomna till det årliga instruktörsseminarium som hölls i Arlandastad. I år var det mer än hälften av Sveriges instruktörer som deltog tillsammans med SSFFs styrelse och under de två dagarna var det USK-ordförande Ola Gustafsson som var moderator.

Först informerade kanslichefen HP Fallesen kortfattat om elevkort, PM-skärmregister, PM-skärmmärkning, verksamhetsrapporter vid förnyelse samt lite runt försäkringar och skolning i Frankrike.
  • Skapad: 02 DEC 2011 11:42

Frågebank
Därefter tog Ola upp frågan om standardiserade teoriprov och frågebank för dessa. Alla var överens om att en standardisering behövs. Kansliet kommer i samband med förnyelsen av instruktörsbehörigheten begära in teoriproven som instruktörerna har använt de senaste åren för sina utbildningar. Dessa kommer tillsammans att bilda en "frågebank" för det standardprov som kommer att tas fram. Standardprovet är tänkt att innehålla ca fem obligatoriska frågor i varje delmoment och som instruktören sedan kan fylla på med ett eget urval av kompletterande frågor ur "frågebanken". På så sätt kan instruktören anpassa sina prov om han/hon så önskar.


Paramotor
Därefter informerade Thomas Peterson med hjälp av PM-kommitténs ordförande Pelle Linnstrand om läget på paramotorfronten.

De kunde konstatera att tandemutbildningen är implementerad och att den verkar fungera tillfredsställande.

Det står också klart att PM2 får flyga oklassade PM-skärmar förutsatt att de är rekommenderade för PM-flygning av tillverkaren. Även friflygskärmar får användas om tillverkaren rekommenderar den som lämplig för PM-flygning.

För att förhindra piloter att ta genvägar i utbildningssystemet håller utbildningsnivån för PM2 på att ses över för att i slutändan ligga i nivå med friflygets utbildningssystem.

Då bullerstörning är ett återkommande problem i samband med paramotorflygning, så uppmanade Pelle och Tomas att det är något som samtliga PM-piloter måste fokusera på.

De berättade även om lågdrag som ska kunna ersätta, alternativt vara komplement till, backglidning vid utbildning till Student. Där håller tidigare framtaget material att revideras av USK och ny manual och beskrivning kommer att tas fram.


Nya licenssystemet
Efter lunchen på lördagen gick Ola och Sune Cullberg igenom utkastet till nytt licenssystem. Tanken är att erfarenheten skall styra mer än licensgraden när det gäller vilken typ av skärm man får flyga och att det ska bli färre kurser än i dagens system. Framförallt ska det bli möjligt att kunna nå P2-nivå i varje spår (berg, vinsch och hang) utan att behöva ha alla licenser. PM påverkas inte i det nuvarande förslaget.

Resten av eftermiddagen ägnades åt grupparbeten kring licenssystemsförslaget, lågdrag och spiral samt en grupp som var mer praktiskt inriktad på hur utbildning, olycksrapportering, feedback till instruktörerna med mera kan utvecklas.


Klagomuren
Lördagen avslutades med en klagomur där det stod var och fritt att komma med synpunkter. Bland annat fick framsidan till senaste numret av Hypoxia (nr 4) kritik av några instruktörer för att inte "främja ett säkerhetstänkande" som SSFF ska stå för. David Bengtsson avslappnade flygstil ansågs helt enkelt inte representera den säkerhetsnivå som förbundet eftersträvar. Även hemsidan fick sig en släng av sleven av samma skäl när en Youtube-film med avancerad hangflygning fanns med som en nyhet. Dessutom ansåg flera av deltagarna att det bör bli fler PM-relaterade reportage.

Det framkom även kritik på hur informationen till årets instruktörsutbildning gått ut. Därför efterlystes att informationen skall läggas ut i god tid i förväg både på hemsida och i forumet. Främst efterfrågades en direktinbjudan till både nya och gamla instruktörsaspiranter.

En annan synpunkt var att det vid allvarlig olycka bör klubbordförande alternativt klubbens säkerhetsansvarige alltid underrättas så att kontakt med skadade piloten kan upprättas om stödbehov finns.

Det fastslogs även att det dags att uppdatera/revidera Lär dig flyga skärm. Björn Hårdstedt efterlyser därför input från övriga instruktörer. Det saknas bland annat kapitel om motor- och flyglära. Dessutom finns det önskemål om färgbilder.

Kanske bör boken även visa med någon typ av färgmarkering så att man lätt kan se vad som ingår i "grundutbildningen" till Student.


Gruppredovsiningar
På söndagen redovisades grupparbetena och först ut var licensssystemsgruppen. För att göra en lång historia kort så var de flesta överens om att systemet blir bättre med det nya förslaget, men att det fortfarande kan uppfattas som plottrigt. Det som framför allt diskuterade var inträdeskraven till de olika nivåerna.
Det är dessutom fortfarande inte helt klart hur man kan gå mellan de olika spåren med hälp av kompletteringskurser.

När det gäller lågdrag så visade det grupparbetet att det finns nästan enbart positiva erfarenheter från den typen av skolning som dock inte ger någon behörighet utan bara är ett komplement till backglidning. Gruppen redovisade förslag på linlängder, väderförhållanden och handhavanden som visat sig vara rimliga och därmed säkra.

Den tredje gruppen diskuterade hur utbildningssystemet kan vidareutvecklas. Några av funderingarna handlade om elevkorten som bland annat bör förses med fält för ytterligare instruktörsuppgifter (då fler instruktörer varit inblandade). Dessutom bör elevkortet tryckas på ett kraftigare papper så att det känns mer som en “värdehandling” och att de inlämnade elevkorten ska scannas in och finnas åtkomligt i e-kansliet.


Repositionering och spiral

Innan lunch gick läkare och skärmflygaren Martin Annsberg igenom hur man agerar på en olycksplats, bland annat lärde han ut hur man drar rätt armar och fötter som brutits ur led plus övriga strategier kring hur man hanterar en skadad person.

Efter lunchen diskuterades spiral och hur den ska definieras. Vad är egentligen skillnaden mellan “sväng med betydande höjdförlust” och en störtspiral? Diskussionen ledde till att utbildningsmaterialet kommer att ses över samt att appendixet i FoD ska kompletteras med en text om spiral.

Övriga frågor

På söndagseftermiddagen började luften gå ur deltagarna och seminariet rundades av med övriga frågor.
Där framkom att förbundet borde förenkla möjligheten att kvarstå som stödmedlem om man som pilot vill göra ett längre uppehåll. Det skulle samtidigt ge ett större medlemsantal.

Björn Hårdstedt informerade om FSF:s beslut att lägga in samtliga medlemmar i Idrotten On-line medlemsregister, vilket gör det väldigt enkelt för instruktörer/klubbar att registrera SISU godkända utbildningar och därigenom erhålla 70 kr per utbildningstimme. Det ger dessutom ökat underlag för FSF bidrag från Riksidrottsförbundet.

HP lyfte frågan om ryggskydd för tandempassagerare. Detta till följd av olyckan på Tvetaberg då en passagerare fick en allvarlig ryggskada i samband med ett fall för ekipaget i starten.

Olika spekulationer i vad som kan ha orsakat själva ryggskadan diskuterades. Utfallet av "kraschen" bedömdes som "extremt oturligt" och med mycket låg sannolikhet att det ska kunna inträffa igen. Den använda selen är av en nyare typ och ansedd som mycket bra.

Positiv stämning
Avslutningsvis var instruktörerna eniga om att föreslå omval av Ori Levin som riksinstruktör samt att nästa instruktörsseminarium ska hållas på samma plats 17-18 november 2012.

Glädjande nog ansåg många av deltagarna att årets upplaga av instruktörsseminariet varit den bästa på länge och att det nu råder ett betydligt bättre klimat mellan instruktörerna och SSFFs styrelse.

Skribent: HP Fallesen/Lars M Falkenström

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.