Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet 2013

20 MAR 2013 11:54
Det var en strålande och naturligtvis flygbar vårdag när ett tjugotal skärmflygare samlades i Uppsala Konsert och Kongresshus i centrala Uppsala för att genomföra det sedvanliga årsmötet. 10 klubbar befanns representerade och när alla satt sig til
  • Skapad: 20 MAR 2013 11:54

Men innan mötet drog igång påminde Pär oss om allas vår förgänglighet genom att inleda stämman med att be samtliga närvarande ställa sig upp och gemensamt hålla en tyst minut för de tre piloter som omkommit under flygning förra året.

Följande personer närvarade på mötet: Pär Jönsson, Sune Cullberg, Lars M Falkenström, Marko Wramén, Björn Hårdstedt, Tomas Peterson, Jenny Persson, Magnus Österberg, Björn Karlsson, Robert Jansson, Lars Ericsson, Andreas Alexandersson, Henric Höggren, Klas Löfström, Hans-Peter Pinaitis Fallesen, Erika Jenneborn Nilsson, Kristina Gerard, Lars Agnas, Roger Jönsson och Wania Pinaitis Fallesen

När väl fastställandet av röstlängden gjorts konstaterades att tio klubbar fanns representerade, redogjorde kanslichefen för att kallese och utskick av handlingar gjorts enligt stadgarna och stämman bestämde därefter att årsmötet blivit behörigen utlyst.

Till mötesordförande valdes Pär Jönsson, Lars M Falkenström till sekreterare samt Björn Hårdstedt och Kristina Gerard att sköta justering och rösträkning.

När formalian gjorts kunde vi gå över till genomgången av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Styrelsen redogjorde för vad den pysslat med under det gångna året och följande frågeställningar belystes under genomgången:

 

E-kansliet

Frågor ställdes om utfallet av E-kansliet och det konstaterades att medlemsantalet inte påverkats, men att klubbarnas administrativa arbete underlättades. Synpunkter på att Payson används framkom, men betalningssystemet kan komma att ändras enligt styrelsen. Klubbarna vill dessutom få rapportering när nya medlemmar ansluts och vid byte av klubb.

Det uttrycktes också en oro för att det nya betalningssystemet där de ”dyraste” klubbarna som hamnar överst kanske kan få medlemmar att välja "billigare" klubbar bara för att få ut sin licens samtidigt som klubbar med högre avgifter och därmed kanske även fler aktiviteter riskerar att  förlora medlemmar. Inga tydliga trender har dock märkts än.

 

PR/Info

Henric Höggren från Örebro undrade om man kunde ta fram visitkort och broschyrer för PM. Förslaget uppskattades av stämman som ansåg att det bör göras ett tillägg i Infos verksamhetsplan att broschyrer för PM ska tas fram, vilket också beslutades.

Det kom även frågor om förbundet har någon plan för PR-aktiviteter. Styrelsen bollade snabbt tillbaka frågan om det fanns några idéer på stämman eftersom det också ligger på klubbar och skolors ansvar att vara aktiva vars initiativ sedan SSFF kan stödja. 

SFG tänker höra sig för med stora sportbutiker om de kan få stå i deras entréer och marknadsföra sporten. 

Att bjuda in journalister och/eller politiker på tandemflyg för att visa upp sporten brukar också ge genomslag i media. Det har även funnits tankar på att vinscha på Riddarfjärden i centrala Stockholm men tyärr har inte vädret tillåtit det i år.

Det framkom även att det är viktigt att klubbarna håller sina kontaktuppgifter uppdaterade på förbundets hemsida.

Även Hypoxia diskuterades, främst om det kan var av intresse att minska tryckkostnaderna med att göra den enbart digitalt. Men de flesta verkade överens om att pappersformatet är att föredra. Men kanske kan vi samarbeta med andra förbund som till exempel fallskärmsshopparna  för att få ner kostnaderna.

Ytterligare ett sätt att göra sporten tillgängligare för potentiella skärmflygare vore kanske att ha en gemensam kurskalender på förbundets hemsida där instruktörerna i så fall själva ansvarar för att deras verksamhet uppdateras. På så sätt underlättar det för blivande elever att på en enda websida hitta rätt skola vid rätt tidpunkt och landsända.

 

årsmöte4

Det var som vanligt lite mer uppsluppet på årsmötet än vad deltagarna ger sken av.

 

Tävlingskommittén

Det framkom frågor om tävling i PM som Tomas Petersson svarade på. Bland annat fanns förslag på att åka till Estland för att se en större tävling i sommar. Eftersom PM halkat efter när det gäller tävling så beslöt stämman att en punkt om PM-tävling ska skrivas in i verksamhetsplanen.

Även diskussioner om registrering av skärmar förekom och det framgick att SSFF och SPF tydligen har överlappande registreringsnummer vilket kan bli problematiskt i framtiden. Samtidigt arbetar förbundet aktivt med att vi ska slippa registreringen helt och hållet..

 

Ekonomi

Förbundet har just nu satsat 800.000 kr av sina likvida medel i företagsobligationsfonder för att få bättre avkastning. Under 2012 blev avkastningen på finansiella investeringar ca 82.000:- vilket är mycket bättre än året innan då det bara blev ca 26.000kr. 

Även kostnaderna för kansliet diskuterades och frågor ställdes var de pengar utöver arvodet till kanslisten tar vägen, vilket förklarades med att det handlar om rent administrativa kostnader.

När alla hade fått fråga färdigt lades berättelserna till handlingarna och Pär Jönsson kunde därefter läsa upp den underteckande revisionsberättelsen varpå stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Motioner

Då det inte fanns några propositioner från styrelsen gick stämman vidare till motionerna som var tre till antalet.

Samtliga motioner hade lämnats in av Skärmflygklubben Göteborg som ville ha alla eventuella ändringar i FoD på remiss när det gäller det nya licenssystemet. Styrelsen menade att det blir för mycket jobb och man skulle i så fall behöva anställa någon för att göra detta. Istället vill styrelsen remissa om en rambeskrivning och sedan få förtroendet att skriva reglerna i efterhand. Göteborg ansåg att det var ett ofullständigt förslag. Motionen bifölls inte av stämman. 

 

kansliet

Kanslichefen Hans-Peter Pianitis Fallesen och SSFFs ordförande Pär Jönsson höll ordning på mötet.


I sin andra motion yrkade SFG att SSFF ska avvakta med ett eventuellt nytt licenssystem till tidigast 1 januari 2014. Stämman gillade förslaget och styrelsen förklarade samtidigt att det nya licenssystemet i praktiken ligger på is och inte kommer att kunna tas i bruk förrän tidigast 2014 i alla fall.

Den tredje motionen från SFG handlade om en stadgeformalitet som gick ut på att skriva om SSFFs stadgar paragraf 8.12 så att det inte krävs medlemskap i SSFF för att kunna väljas till revisor eller revisorsuppleant.

Motion tre bifölls unisont av stämman och då omröstningen uppnådde kvalificerad majoritet kan ändringen genomföras omgående.

När motionerna var avklarade fastställdes den kommande verksamhetsplanen, fast med tilläggen om PM.

Därefter beslutade stämman att förbundsavgiften på 500kr ska förbli oförändrad. Likaså den föreslagna budgeten fastställdes med acklamation.

 

Valberedningen

Sedan var det dags för valberednings tur att presentera sitt förslag på ny styrelse. Dessvärre uttrycktes ett visst missnöje med årets valberedning och det saknades namn på flera poster. Det saknades även presentationer på de personer som valberedningen tagit fram, vilket gjorde det svårare för stämman att ta ställning till vilken styrelse man egentligen gick till val om.

 

styrelse2013b

Efter lite kohandel och påtryckningar blev det till slut flera nya och spännande namn som kommer att driva arbetet med SSFF vidare. Från vänster: Henric Höggren, Jenny Persson, Pär Jönsson, Kristina Gerard, Lars M Falkenström och Sune Cullberg.

 

Ordförande:                                 Pär Jönsson omval 1 år

Vice ordförande:                           Sune Cullberg omval 2 år

Sekreterare:                                 Lars M Falkenström (1 år kvar på mandat)

Kassör:                                        Sune Cullberg omval 2 år

USK-ordförande:                           Pelle Linnstrand nyval 2 år

PM-ordförande:                             Henric Höggren nyval 2 år           

Tävlingsansvarig:                          Jenny Persson nyval 1 år

Ledamot:                                     Anna Hadders (1 år kvar på mandat)

Ledamot:                                     Kristina Gerard nyval 2 år

Ledamot:                                     Bahman Honarju nyval 2 år

Revisor:                                       Margareta Kleberg, Kleberg Revision AB

Revisor:                                       Tintin Öhman, Kleberg Revision AB

Revisorssuppleant:                        Anders Granfeldt

 

Pär Jönsson och Sune Cullberg valdes även till representant respektive suppleant att ingå i FSF styrelse och valberedning.

Till SSFFs varlberedning utsågs CPS (sammankallande), ÅRE DFSK och Solskärmarna.

 

marko

Pär Jönsson avslutar stämman med att tacka den avgående styrelsemedlemmen Marko Wramén för väl genomförd insats som TK-ordförande.


Dessvärre var tre av styrelsens arbetshästar Håkan Polanik, Ola Gustafson och Ori Levin inte på plats för att få avtackning på vederbörligt sätt, men styrelsen är ytterst tacksam för deras insatser för SSFF.

Pär tackade sedan årsmötesdeltagarna för gott samarbete och bjöd även in stämman till Svenska Flygsportsförbundets årsmöte som tog vid i salen intill.

Där höll förre rikspolischefen Björn Eriksson i klubban och hans högröstade auktoritära approach byggt på professionalism uppbackad med viss humor gjorde det hela till en lite roligare tillställning än vad rubriken antyder. Men de flesta längtade nog ut till vårsolen.

Skribent: Lars M Falkenström
E-post: This is a mailto link

 


 

fai

FAI betyder "Fédération Aéro- nautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet, i vilket vi är medlemmar genom Svenska Flygsportförbundet.